پیام تسلیت سید شهاب الدین حسینی


پیام تسلیت سید شهاب الدین حسینی


دلمان چون دیارتان سخت لرزید و قلبمان چون خانه هایتان فرو ریخت,اشک و عشق و دعایمان نثارتان باد.برادر و خواهر آذربایجانی ام,شریک درد و غمتان هستم.

برادر کوچکتان سید شهاب الدین حسینی

www.Seyedshahabedinhoseini.com © 2010 - 2011 By ZOPACO
zop zop